Vitajte na stránkach Občianskeho združenia Právo na bývanie 

 dočasné provizórne oficiálne stránky nášho združenia

Vážení členovia Občianskeho združenia Právo na bývanie,
 
dovoľujene si Vás pozvať na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v
 

utorok 28. júna od 18:15 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

(od 17:45 hod. možnosť prevzatia preukazov a úhrady členského)
 
 
Program schôdze:
 
1. 17:45 – 18:15 Možnosť prevzatia preukazov a úhrady členského
 
2. 18:15 – 18:20 Privítanie členov
 
3. 18:20 – 18:30 Informácia o stretnutí s ombudsmankou
 
4. 18:30 – 18:40 Informácia o liste poslancom
 
5. 18:40 – 20:00 Vystúpenie hostí
 
6. 20:00 – 20:25 Diskusia o súčasných problémoch členov združenia
 
7. 20:25 – 20:30 Ukončenie členskej schôdze
 
 
 
diskusia1. 17:45 – 18:15 Možnosť prevzatia preukazov a úhrady členského
 
2. 18:15 – 18:20 Privítanie členov
 
3. 18:20 – 18:30 Informácia o stretnutí s ombudsmankou
 
4. 18:30 – 18:40 Informácia o liste poslancom
 
5. 18:40 – 19:00 Vystúpenie JUDr. Chrašča - ako sa bude postupovať so žalobou po
 
6. 19:00 – 20:00 Vystúpenie riaditeľa magistrátu Bratislavy Mgr. Marušku a následná
 
7. 20:00 – 20:25 Diskusia o súčasných problémoch združenia
 
8. 20:25 – 20:30 Ukončenie členskej schôdze
 
1. 1. 2017, ak nebudú pridelené byty, resp. ak bude pridelený byt.
 
diskusia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 26. 5. 2016 (o 16:00 čas pre verejnosť)

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-zasadnutie-26052016/

 

Verejné zhromaždenie proti výstavbe náhradných nájomných bytov 26. 5. 2016 o 15:30 hod. na Primaciálnom námestí

http://www.ostredky.sk/verejne-zhromazdenie-proti-vystavbe-nahradnych-najomnych-bytov/

 

26.5.2016 sa koná zasadnutie zastupiteľstva Bratislavy. Tak ako vždy vystúpia naši zástupcovia o 16:00 hod. v čase vyhradenom pre verejnosť. Zároveň v tomto čase zorganizovali občania lokalít, v ktorých sa majú stavať náhradné nájomné byty, protestné zhromaždenie. Sú znepokojení, že sa im má zahusťovacou výstavbou nezvratne znehodnotiť okolie ich domovov (zeleň, parkovanie, dostupnosť dopravy a služieb atď.). Do takto zdevastovaného prostredia majú byť následne umiestnení žiadatelia o náhradné byty. Obávame sa, že budeme považovaní za nositeľov tejto devastácie, čo môže na celé roky poznačiť medziľudské vzťahy, nevraviac o tom, že aj my budeme potom bývať v zničenom prostredí.

 

Všetci sme Bratislavčania a preto by sme mali hladať spoločné riešenie. Mali by sme spolu aj s miestnymi a mestskými poslancami dať primátorovi Bratislavy silný mandát všetkých Bratislavčanov, aby sa mohol obrátiť na vládu SR s požiadavkou o nájdenie takého alternatívne riešenia, ktoré bude ohľaduplné a spravodlivé ku všetkým dotknutým starnám.

 

Prosím Vás, príďte na Primaciálne námestie a následne do Zrkadlovej siene a ukážme, že držíme spolu a že je nás stále veľa.

 

Tadeus Patlevič

 

 

Bod 17.: Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE.

 

 

 

Magistrát Bratislavy upravil svoje webové stránky a všetky informácie týkajúce sa náhradného nájomného bývania nájdete na jednom mieste - v sekcii  BÝVANIE a podsekcii NÁHRADNÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE.

 

http://www.bratislava.sk/nahradne-najomne-byvanie/d-11050273/p1=11078874

Pokojné a veselé prežitie velkonočných sviatkov

 

Listy Predsedovi vlády SR aj odpovede nájdete v sekcii Štátna správa.

Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Právo na bývanie

 

Občianske združenie „Právo na bývanie“ si Vás touto cestou dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie členov občianskeho združenia, ktoré sa uskutoční

 

v pondelok dňa 7. marca 2016 v čase od 17:30 hod. v priestoroch Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

 

Program valného zhromaždenia:

1.      17:30 – 18:15

Prezencia a prevzatie hlasovacích lístkov, možnosť úhrady členského.

2.      18:15 – 18:20   

Privítanie členov.

3.      18:20 – 18:30   

Schválenie programu schôdze.

4.      18:30 – 18:40   

Voľba zapisovateľa, overovateľa zápisnice a mandátovej komisie.

5.      18:40 – 18:55   

Finančná správa, výročná správa o činnosti, plán činnosti, rozpočet.

6.      18:55 – 19:00   

Správa dozornej rady.

7.      19:00 – 19:10   

Informácia o ďalšom liste premiérovi z 28.10.2015 a 18.2.2015.

8.      19:10 – 19:20   

Informácia o rokovaní na Ministerstve dopravy SR 10.12.2015.

9.      19:20 – 20:00   

Vystúpenie predstaviteľa magistrátu k zákonu 260/2011 spojené s diskusiou.

10.  20:00 – 20:25   

Diskusia o súčasných problémoch členov združenia.

11.  20:25 – 20:30   

Ukončenie valného zhromaždenia.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Správna rada OZ „Právo na bývanie“

 

Aby bolo valné zhromaždenie uznášania schopné, je potrebné, aby účasť členov prevýšila 50% členskej základne.

 

Členom OZ „Právo na bývanie“ je každý, kto má riadne zaplatený členský príspevok za rok 2015 alebo za rok 2016. Každý člen dostane pri prezencii hlasovací a volebný lístok, ktorý ho oprávňuje hlasovať na valnom zhromaždení. V prípade nejasnosti, či máte uhradený členský príspevok, kontaktujte pána Horáka (02/5296 6524 alebo 0907 571 223).

 

Ak sa valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť osobne, môžete postupovať v zmysle stanov združenia  čl. VII bod 2. „Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na valnom zhromaždení členov združenia. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.“ 

 

Vzor písomného poverenia nájdete tu SPLNOMOCNENIE na VZ OZ Pravo na byva nie.docx (18471).

Na stránke Hlavného mesta SR Bratislavy boli aktualizované informácie v  sekcii týkajúcej sa náhradneho bývania.

http://www.bratislava.sk/vismo/osnova.asp?id_org=700000&id_osnovy=11078874

 

Najčastejšie kladené otázky

 

Môžem sa ešte prihlásiť do zoznamu žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na nájomný byt?

Do zoznamu žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na nájomný byt nie je možné sa prihlásiť. Zoznam je tvorený na základe vydaných a právoplatných rozhodnutí o priznaní nároku v rámci ktorých HMSR skúma, či žiadateľ splnil podmienky zákona č. 260/2011 Z.z. a až po vydaní rozhodnutia je žiadateľovi pridelené poradové číslo v zozname. V súčasnosti priebežne posudzujeme podané žiadosti.

Môžem požiadať o zmenu kategórie bytu?

Podať si žiadosť na zmenu kategórie bytu si samozrejme môže dať každý žiadateľ je však nutné, aby svoju žiadosť odôvodnil, napr. stal sa žiadateľovi úraz a potrebuje kategóriu bytu s bezbarierovým prístupom v takom prípade posúdime jeho žiadosť a rozhodnutie zmeníme na základe toho, že sa podmienky (status) žiadateľa zmenili.  

Čo sa stane zo žiadosťou, ak žiadateľ zomrie?

Keď žiadateľ zomrie, prechádza jeho nárok na osobu dediča a na osobu, ktorá s ním žije v jednej domácnosti ak nikto nie je nárok zaniká.

Čo mám robiť, ak sa v dočasnom byte nedá bývať (napr. nekúri sa v byte, voda netečie) teda byt je v neobývateľnom stave?

V takých prípadoch na základe odôvodnenej a podloženej žiadosti poskytujeme na prechodné obdobie bývanie v našich nehnuteľnostiach.

Môžu prenajímatelia zvyšovať nájom aj v roku 2016 podľa § 4 zákona č. 260/2011 Z.z.

Nemôžu, lebo to zákon neumožňuje umožnil to len v rokoch 2012 až 2015.

Od 1. februára 2016 sa používa výhradne nové označenie bankových účtov - IBAN. Číslo účtu OZ Právo na bývanie v novom tvare je:

 

SK59 1100 0000 0026 2501 6546

 
 
 

Uhradenie členského príspevku bankovým prevodom.

Názov účtu: Právo na bývanie

Číslo účtu IBAN: SK59 1100 0000 0026 2501 6546

Konštantný symbol: 1118 (administratívne a iné poplatky)

Špecifický symbol: 2016 (rok, za ktorý uhrádzate členské)

Variabilný symbol: DDMMRRRR (napr. dátum narodenia 27071953)

Správa pre prijímateľa: Priezvisko a meno

Účel platby: Priezvisko a meno (členské)

Členské: pracujúci 15,00 EUR, dôchodca 8,00 EUR

 

V ostatnom čase sa na internetovej stránke www.pravonabyvanie.sk objavila informácia o vzniku neoficiálneho občianskeho združenia Právo na bývanie, ktoré údajne založil bývalý predseda Kristián Straka. Správna rada Občianskeho združenia Právo na bývanie chce touto cestou informovať, že internetová stránka www.pravonabyvanie.sk nie je stránkou občianskeho združenia Právo na bývanie, a že správna rada nemá vplyv na údaje, ktoré sú na uvedenej stránke zverejňované. Nemá ani možnosť sa na uvedenej stránke k tejto veci písomne vyjadriť. Rovnako nemá dosah na obsah stránky www.staromestan-ba.sk .

Tiež informuje, že pojem "neoficiálne občianske združenie"  neexistuje. Občianske združenia sú právnické osoby založené na základe zákona a každé občianske združenie môže byť len oficiálne. Rovnako nie je prípustné založiť dve občianske združenia s rovnakým názvom. 

Správna rada Občianskeho združenia Právo na bývanie sa od uvedených snáh o zavádzanie verejnosti dištancuje.