Pozvánka na Valné Zhromaždenie OZ "Právo na bývanie"

26.09.2015 17:18

POZVÁNKA

 

Občianske združenie „Právo na bývanie“ si Vás touto cestou dovoľuje pozvať na valné zhromaždenie členov občianskeho združenia, ktoré sa uskutoční

 

v pondelok dňa 12. októbra 2015 v čase od 17:30 hod. v priestoroch Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

 

Aby bolo valné zhromaždenie uznášania schopné, je potrebné, aby účasť členov prevýšila 50% členskej základne.

 

Program valného zhromaždenia:

 

17:30 - 18:15   1. Možnosť úhrady členského, prezencia a prevzatie hlasovacích a volebných lístkov

18:15 - 18:20   2. Privítanie členov na valnom zhromaždení

18:20 - 18:30   3. Schválenie programu schôdze

18:30 - 18:40   4. Voľba zapisovateľa, overovateľa zápisnice, mandátovej a volebnej komisie

18:40 - 19:00   5. Predstavenie kandidátov do správnej rady a dozornej rady

19:00 - 19:15   6. Hlasovanie o zmene stanov OZ

19:15 - 19:25   7. Odovzdanie hlasovacích lístkov

19:25 - 19:35   8. Správa dozornej rady

19:35 - 20:00   9. Informácia o riešení  problémov nájomníkov reštituovaných a privatizovaných bytov

20:00 - 20:20  10. Diskusia

20:20 - 20:25  11. Vyhlásenie výsledkov volieb do správnej a dozornej rady

20:25 - 20:30  12. Ukončenie valného zhromaždenia

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami

 

                                                                       Správna rada OZ „Právo na bývanie“

 

Členom OZ „Právo na bývanie“ je každý, kto má riadne zaplatený členský príspevok za rok 2015. Každý člen dostane pri prezencii hlasovací a volebný lístok, ktorý ho oprávňuje hlasovať na valnom zhromaždení. V prípade nejasnosti, či máte uhradený členský príspevok kontaktujte prosím pána Horáka (02/5296 6524, alebo 0907 571 223).

 

V prípade, že sa valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť osobne, môžete postupovať v zmysle stanov združenia  čl. VII bod 2. „Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na valnom zhromaždení členov združenia. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.“ Vzor písomného poverenia nájdete v prílohe.