STANOVY Občianskeho  združenia

“Právo na bývanie”

 

Článok I

Základné ustanovenia

1.      Názov občianskeho združenia je  “Právo na bývanie”.

 

Sídlom občianskeho združenia je Šulekova 3, 811 06 Bratislava 1. Združenie vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

 

 1. Občianske združenie “Právo na bývanie” je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá môže vstúpiť ako samostatný subjekt do vzťahov s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele.

 

Článok II

Ciele a činnosť združenia 

1.      Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike.

 1. Zastupovať obyvateľov nájomných bytov - členov v jednaní s majiteľom nehnuteľnosti, zastupovať nájomníkov pri riešení problémov s údržbou nehnuteľností, kde sa byty nachádzajú a zastupovať nájomníkov pri prípadnom odpredaji nehnuteľnosti.
 2. Zastupovať obyvateľov nájomných bytov - členov a obhajovať ich záujmy v rokovaniach s miestnou samosprávou a štátnou správou.
 3. Vzbudiť záujem verejnosti o dodržiavanie práva na bývanie a dodržiavanie majetkových práv.
 4. Šíriť informácie týkajúce sa problematiky v ktorej sa nachádzajú nájomcovia bytov v domoch vydaných pri náprave krívd oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov a bytov, ktoré boli súčasťou prevodu majetku štátu na iné osoby podľa osobitných predpisov.
 5. Združenie bude pôsobiť na volených predstaviteľov samosprávy a štátu, aby boli sformulované a prijaté potrebné dokumenty, v ktorých budú zakotvené konkrétne kroky, pravidlá, postupy, ktoré povedú k spravodlivému vyriešeniu týchto bytových problémov.
 6. Združenie sa bude zasadzovať za ochranu ľudských práv nájomníkov v reštituovaných a privatizovaných bytoch. V prípade, ak združenie nadobudne vedomosť o porušovaní ľudských práv v súvislosti s uplatňovaním nájomných zmlúv, bude kontaktovať príslušné domáce a zahraničné inštitúcie s cieľom dosiahnuť nápravu.
 7.  Združenie bude pôsobiť na predstaviteľov orgánov verejnej moci v SR, ako aj na predstaviteľov relevantných medzinárodných organizácií s cieľom zamedzenia akejkoľvek diskriminácie občanov súvisiacej s nájmami bytov v reštituovaných a privatizovaných domoch.
 8.  Združenie bude pripravovať a distribuovať informačné materiály a organizovať podujatia zamerané na vzdelávanie svojich členov o možnostiach právnej ochrany v prípade protiprávneho konania majiteľov domov voči nájomníkom.
 9. V súčinnosti s príslušnými orgánmi verejnej správy, inými mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi bude združenie vyvíjať aktivity zamerané na poskytnutie sociálnej pomoci nájomníkom, ktorí sa z titulu postavenia nájomníka  v reštituovanom alebo privatizovanom dome dostanú do ťažkej sociálnej situácie
 10. Združenie bude vyvíjať aktivity na zachovanie kultúrnych tradícií a integrity kultúrnych hodnôt v oblastiach kde sa nachádzajú reštituované a privatizované domy (najmä v historických centrách miest).
 11. Združenie bude vykonávať všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v Medzinárodnej únii nájomníkov (IUT) so sídlom v Štokholme
 12. Združenie bude pôsobiť na volených predstaviteľov samosprávy a štátu, aby boli prijaté záväzné pravidlá, akým spôsobom sa bude riešiť situácia tých nájomníkov bytov, ktorým nebude umožnené previesť ich pôvodné nájomné byty do osobného vlastníctva.

 

Článok III

Členstvo v združení

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia sa môžu stať fyzické aj právnické osoby.  

1.      Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné predpoklady:

·        je občanom Slovenskej republiky, súhlasí s cieľmi združenia,  má záujem aktívne sa podieľať na činnosti združenia,  dodržiava stanovy združenia, aktívne sa zúčastňuje na činnosti združenia, vyplní písomnú prihlášku, platí ročný členský príspevok. 

Členstvo v občianskom združení vzniká dňom podania písomnej prihlášky a zaplatením členského príspevku. Dokladom členstva je zápis do zoznamu členov združenia. 

2.      Členom združenia môže byť aj právnická osoba, ktorá musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba v zmysle bodu 1., zastúpená svojím delegátom. 

Členstvo v združení zaniká vystúpením zo združenia, vylúčením, úmrtím člena a zánikom občianskeho združenia.

Pozastavenie členstva a vylúčenie:

Proti členovi združenia je možné zahájiť konanie o pozastavení jeho členstva v prípade ak:

 

·         Verejne vystupuje spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s cieľmi a zásadami združenia

·         Spôsobil škodu na majetku združenia

·         Hrubým spôsobom porušil Stanovy združenia

·         Zneužil združenie alebo jeho meno na osobný prospech

 

Podnet na konanie o pozastavení členstva môže podať ktorýkoľvek člen združenia predsedovi. Predseda najneskôr do 30 dní od doručenia podania zvolá zasadnutie správnej rady, ktorá o pozastavení členstva rozhodne hlasovaním. Členstvo je pozastavené v prípade, ak v jeho prospech hlasuje najmenej 5 členov správnej rady.

 

V prípade, ak správna rada rozhodne o pozastavení členstva predseda predloží na najbližšej členskej schôdzi návrh na vylúčenie člena, ktorá o vylúčení rozhodne hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najbližšie valné zhromaždenie, ktorý o vylúčení rozhodne hlasovaním.

 

Členstvo v združení zaniká aj vtedy, ak člen neuhradí členský príspevok najneskôr do 4 mesiacov od uplynutia  lehoty  splatnosti členského príspevku.

 

3. Každý člen združenia môže byť zvolený do orgánov združenia. Každý člen združenia môže byť poverený aj plnením ďalších úloh podľa rozhodnutia správnej rady alebo štatutárneho orgánu. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s členstvom v dozornej rade. 

 

Článok IV

Práva  a povinnosti členov združenia 

1.   Člen má právo najmä podieľať sa na činnosti združenia, voliť a byť volený do orgánov združenia. Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko a byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.

 2.   Člen je povinný dodržiavať stanovy združenia, uznesenia orgánov združenia, pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci. Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia. Platiť členské príspevky a ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.   

 

 Článok V

Členský príspevok

1.      Členský príspevok schvaľuje na návrh správnej rady valné zhromaždenie

 

2.      Členský príspevok sa stanovuje na jeden kalendárny rok. Ak sa výška členského príspevku na príslušný kalendárny rok nestanoví, platí výška príspevku z predchádzajúceho roku

 

3.      Člen združenia je povinný uhradiť členský príspevok najneskôr do 31.3.  kalendárneho roku, za ktorý je príspevok uhrádzaný. Členský príspevok sa uhrádza jednou čiastkou. 

 

Článok VI

Orgány združenia 

1.      Orgánmi združenia sú:

·        Valné zhromaždenie členov združenia,

·        Správna rada,

·        Predseda Správnej rady – štatutárny orgán združenia,

·        Dozorná rada

2.      Najvyšším orgánom združenia je  Valné zhromaždenie členov združenia.

3.      Volebné obdobie orgánov združenia je dvojročné.  

                                                                            

Článok VII

Valné zhromaždenie členov združenia 

Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia. Rozhoduje o vzniku, zániku a zlúčení združenia, schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, schvaľuje plán činnosti, rozpočet, výročnú správu, správu o hospodárení, volí a odvoláva členov Správnej rady (výkonný orgán) a Dozornej rady (kontrolný orgán). 

 

1.        Valné zhromaždenie členov združenia zvoláva predseda združenia podľa potreby, najmenej však raz za rok.

2.     Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na Valnom zhromaždení členov združenia. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.

3.     Valné zhromaždenie členov združenia je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

 

Článok VIII

Správna rada 

1.      Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu  členov združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia členov združenia.

2.      Správna rada má najmenej 7 členov. Ich funkčné obdobie je 2 roky. Každý člen má len jeden hlas. Zasadnutia správnej rady sú neverejné. Správna rada je uznášania schopná pri prítomnosti nadpolovičného počtu členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Správnej rady, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

3.      Správna rada najmä:

a)     volí a odvoláva spomedzi seba predsedu a podpredsedov,

b)     riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

c)     zvoláva a pripravuje zasadnutia členov združenia,

d)     zodpovedá za hospodárenie združenia,

e)     vypracováva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu, správu o hospodárení združenia,

f)       rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

g)     rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie členov združenia nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,

4.      Rozhodnutia správnej rady sú záväzné pre všetkých členov združenia. Zo zasadnutí správnej rady sa vyhotoví písomná zápisnica.

5.      K zániku členstva v správnej rade dochádza:

a)     odvolaním,

b)     rezignáciou,

c)     úmrtím.  

6.      Okrem riadnych členov volí Valné zhromaždenie aj náhradníkov za členov správnej rady. Ak počet členov správnej rady klesne pod 7 predseda združenia predloží najbližšej členskej schôdzi nomináciu náhradníka za člena správnej rady. Ak členská schôdza hlasovaním  návrh predsedu schváli stáva sa náhradník riadnym členom správnej rady. Funkčné obdobie takto nominovaného člena správnej rady končí spolu s funkčným obdobím riadne zvolených členov správnej rady. 

 

Článok IX

Štatutárny orgán 

1.      Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia volený spomedzi členov správnej rady.

 

2.      Predseda zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady.

 

3.      Predseda zastupuje združenie vo všetkých právnych úkonoch združenia bez ďalšieho splnomocnenia.

So súhlasom správnej rady môže predseda poveriť svojho zástupcu výkonom niektorých právomocí.

4.      Predseda SR má právo vymenovať tajomníka OZ, ktorého si určí sám z členov OZ. Tajomník je nápomocným orgánom predsedu. 

 

 Článok X

Dozorná rada 

1.      Dozorná rada ako kontrolný orgán združenia má najmenej troch členov, ktorých volí Valné zhromaždenie členov združenia. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu členov.

2.      Dozorná rada:

a.      Volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť Dozornej rady.

b.     Kontroluje činnosť Správnej rady a Predsedníctva združenia.

c.      Je oprávnená nahliadať do dokladov týkajúcich sa združenia.

d.     Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje spôsoby na  odstránenie nedostatkov.

3.      Členstvo v Dozornej rade zaniká:

a.      uplynutím funkčného obdobia,

b.     písomným odstúpením člena,

c.      odvolaním člena Dozornej rady Valným zhromaždením členov združenia.  

4.      Ak počet členov dozornej rady  klesne pod 3 predseda združenia poverí dočasným výkonom funkcie člena dozornej rady člena združenia, ktorý nie je členom správnej rady a  najbližšej členskej schôdzi predloží nomináciu dočasne povereného člena dozornej rady za riadneho člena dozornej rady. Ak členská schôdza hlasovaním  návrh predsedu schváli stáva sa dočasne poverený člen dozornej rady riadnym členom dozornej rady. Funkčné obdobie takto nominovaného člena dozornej rady končí spolu s funkčným obdobím členov dozornej rady zvolených valným zhromaždením. 

 

 Článok XI

1.        Financovanie a hospodárenie združenia  

1.        Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa „Zásad používania finančných prostriedkov OZ“ schválených Valným zhromaždením občianskeho združenia.

2.        Zdrojmi majetku sú:  

a.     členské príspevky,

b.    dary od fyzických osôb

c.     granty od právnických osôb,

d.    prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci napĺňaní cieľov združenia,

3.        Občianske združenie má svojho účtovníka, ktorý vedie účtovnú evidenciu v zmysle  zákona o účtovníctve a platných zákonov.

Článok XII

Zánik združenia 

 1. Združenie zaniká :

·       Rozhodnutím Valného zhromaždenia členov združenia o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčením s iným občianskym združením dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov  členov,

·       právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

2.      Valné zhromaždenie členov ako najvyšší orgán združenia menuje likvidátora, ktorý  najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky. S likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia členov. Likvidátorom môže byť len člen združenia. 

3.      Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia bude postupovať podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.

 

Článok XIII

Záverečné ustanovenia 

 Zmeny a doplnky stanov upravené v úplnom znení stanov občianskeho združenia „Právo na bývanie“ nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením členov, účinnosť nadobudnú dňom vyznačenia Ministerstva vnútra SR, že berie zmeny na vedomie.

  Prerokované a schválené na Valnom zhromaždení občianskeho združenia “Právo na bývanie“ dňa 11.05.2015.